Privacy regelement

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van De Algemene Haagse Harttrimvereniging, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408625. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt;

(b) sportleider bent.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam;

(b)  adres;

(c)  woonplaats;

(d)  telefoonnummer;

(e)  e-mailadres;

(f)   geboortedatum;

(g)  geslacht;

(h)  bankrekeningnummer;

(i)   adres contactpersoon;

(j)   relevante medische gegevens;

(k)  BSN nummers (sportleiders).

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a)   het lidmaatschap te effectueren;

(b)   nieuwsbrieven te verzenden;

(c)   contact met u of uw contactpersoon op te nemen of te onderhouden;

(d)   in geval van calamiteiten de hulpverlener van adequate informatie te voorzien;

(e)   de jaaropgave (sportleiders) ten behoeve van de Belastingdienst op  te stellen.

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1   U kunt contact opnemen met de secretaris, te bereiken via e-mailadres      info@haagseharttrimvereniging.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d)  correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door De Algemene Haagse Harttrimvereniging.

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

  1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derde:

(a)  e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl gebruikt de bedoelde gegevens uitsluitend om de realisering van de doeleinden als omschreven in onderdeel 1.3 mogelijk te maken. Deze gegevensverwerking is onderworpen aan de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst die tussen De Algemene Haagse Harttrimvereniging (verwerkingsverantwoordelijke) en e-Boekhouden.nl (verwerker) van toepassing is.

4.2  Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *